با توسعه استفاده از فناوري اطلاعات، وابستگي سازمانها و افراد حقيقي به شبكه اينترنت روز به روز افزايش مي يابد. همچنين با توسعه كاربردهاي جديد مثل شبكه هاي خصوصي مجازي، VoIP، كنفرانس ويديويي، جراحي از راه دور و غيره نياز به تامين كيفيت سرويس به مساله اي اساسي تبديل شده است. قراردادي كه بين مشتري و ارائه كننده سرويس منعقد مي شود تا سطح سرويس مورد نياز را فراهم كند قرارداد سطح س