طراح ها و پروژه ها

طرح کارت ملی هوشمند کشور 3 مجلد (مجری)
طرح ملی شبکه فیبر نوری کشور (طراحی و پیاده سازی)
پروژه طراحی و ساخت لیزر فیبر نوری یک کیلو وات 2 مجلد (مجری)
ارائه مدل مفهومی اینترانت ملی و تحقیق، بررسی و طراحی الگو برای مرکز داده اینترنتی. دوجلد: تدوین الگوهای توسعه شبکه های شهری (ناظر). و یک جلد: بررسی ساختار وارائه مدل توسعه شبکه ملی کشوروتوصیه های راهبردی شبکه های backboneکشوری (ناظر). و یک جلد: طراحی شبکه Core&Edge کشور (ناظر).