ترجمه و تدوين سه جلد كتاب از انگليسي به فارسي تحت عناوين :

v    شبكه هاي فيبرنوري ، قطعات و فنآوريDWDM– تاليف دكتركارتاپولوس – انتشارات جان ويلي – 2003
v    سرويس هاي شبكه نسل آتي ، فناوري و استراتژي – تاليف نيل ويلكنسون – انتشارات جان ويلي – 2003
v    شبكه هاي هوشمند نسل جدید – تاليف جان زيدوگ – انتشارات آرتك هاوس بوستون – 2002