بررسی اهمیت نقش دانش ضمنی در سیاست های انتقال تکنولوژی در ICT

 
 
 

چکیده

 

طراحي شبكه راديوئي (RNP) در دسترسي چندگانه تقسيم كد پهن باند (WCDMA) به سه فاز تقسيم مي شود كه شامل طراحي اوليه (اندازه شبكه)، طراحي جزئيات، بهينه سازي و بهره برداري از شبكه است. هدف از فاز اندازه شبكه تخمين تعداد تقريبي سايتهاي مورد نياز، ساختار ايستگاههاي پايه و تعداد المانهاي شبكه براي پيش بيني هزينه هاي پروژه و سرمايه گذاري است. در طراحي جزئيات، مكان واقعي سايت ها ، وضعيت انتشار و توزيع واقعي كاربر براساس پيش بيني ترافيك اپراتورها به حساب آورده مي شود و سپس پوشش ظرفيت و ديگر شاخصهاي كارآئي (KPI) شبكه آناليز مي شود. هر فاز به توابع كمكي نظير اندازه گيريهاي انتشار، مشخصات شاخصه عملكرد و ... نياز دارد. در سيستمهاي سلولي كه همه ارتباطات واسطه هوائي در يك كاربر يكسان كار مي كنند، تعداد كاربران همزمان به طور مستقيم در نوير زمينه تاثير مي گذارند. بنابراين در سيستمهاي مخابراتي سيار جامع (UMTS) فازهاي طراحي پوشش و ظرفيت      نمي توانند از هم جدا باشند. اين تحقيق يك ابزار طراحي شبكه راديوئي استاتيك براي WCDMA توصيف مي كند كه مراحل زير را شامل مي شود. اولين مرحله روشهاي ايجاد محاسبات اساسي، حلقه هاي تكرار است. مرحله دوم پشتيباني از سرعت بيتهاي همزمان چندگانه و آناليز اثر كنترل توان سريع در لينك بالابر مي باشد. به علاوه سكتوربندي سايتها معرفي مي شود و مدلسازي گين هند آورنرم در لينك بالابر و يك مدل همبستگي فيدينگ آهسته اجرا مي شود. محاسبات تلفات مسير شامل خمش مكانيكي آنتن و تقويت كننده دكل و RF ريموت است. سرويسهاي لينك بالابر، پائين بر به صورت غيرمتقارن مي باشد. همچنين امكان وجود اپراتور و يا كاربر دوم در آناليزها وجود دارد بنابراين     موبايل ها مي توانند در مد چند كاربري هندآور بين فركانسي (IF-HO) انجام دهند. البته در مد چند اپراتوري IF-HO ممنوع است. جداول كارآئي لينك جديد براي كانالهاي موجود معرفي مي شوند. تكرارهاي لينك بالابر و پائين بر با هم تركيب شده اند و آناليز دقيق تري براي چك كردن CPICH (در طي تكرارها براي موبايل ها و بعد از آن براي كل محيط) و (P-CCPCH)BCH و طبيعتاً خروجي هاي مناسب اجرا شده است. اين ابزار خودش محاسبات انتشار در يك نقشه ديجيتال را پشتيباني نمي كند فقط مدلهاي زمين تخت اجرا مي شوند. اما از ورود ديتاي انتشار از پيش محاسبه شده و اطلاعات نقشه ديجيتال با ديتاي برداري از هر ابزار محاسبات انتشار ديگر كه در فرمت ويژه فراهم شود پشتيباني مي كند.

هدف از اين تحقيق دو نكته است. اولاً شناخت اين سيستم ها كه حال و آينده را به خود اختصاص داده اند و ثانياً توان طراحي اين شبكه ها است.

پس از گردآوري مطالب و تحقيقات و شناخت شبكه، طراحي شبيه ساز و سپس پياده سازي آن انجام مي شود. در اين تحقيق از نرم افزارهاي حرفه اي مانند Matlab، نرم افزار تبديل فرمت نقشه ها و غيره استفاده شده است.

نمونه اي از خروجيهاي ممكن در ابزار شامل نقشه خروجي كاربر، توزيع ترافيك، نمودار بهترين سرويس نمودار پوشش و ... مي باشد.

كلمات كليدي :UMTS ، شبكه راديوئي موبايل نسل سوم ، WCDMA ، پوشش ، ظرفيت ، لينك بالابر، لينك   پائين بر

 

مقدمه

 

هدف از ارائه خدمات نسل سوم مخابرات سيار ارائه سرويسهاي چند رسانه اي اعم از صوت، ديتا، پيامهاي كوتاه متني، صوتي و چندرسانه اي ، ويدئو و غيره بصورت همزمان مي باشد. اولين نسخه استاندارد شبكه هاي نسل سوم در اواخر سال 1999 تحت عنوان "نشر 99" تدوين شد. نياز روزافزون به ارائه خدمات جديدتر و افزايش نرخ بيت باعث شد كه اين استاندارد دائماً در حال تغيير و اصلاح بوده بطوريكه تقريباً هر يكسال يك نشر جديد با قابليت هاي جديد و بهبود نرخ بيت براي آن منتشر شده و تحت نام "نشر 4" ، "نشر 5|" ، "..." ، "نشر 9" بصورت استاندارد درآمده و اخيراً نيز به نام "LTE" قرار است متناسب با نيازهاي آتي اصلاحات لازم در آن لحاظ شود و سازندگان و ارائه دهندگان خدمات و اپراتورهاي شبكه موبايل نيز مي بايستي متناسب با نيازهاي مشتركين خدمات متنوع تر؛ بيشتر و بهتري را ارائه نمايند. بنابراين متخصصين و دانشجويان نيز بايد با اين سيستمها و تغييرات تدريجي آن و نيز دلائل ايجاد اين تغييرات آشنا بوده و خود نيز بتوانند پيشنهاد اصلاحيه ارائه نمايند.

هدف از اين تحقيق دو نكته است. اولاً شناخت اين سيستمها كه حال و آينده را به خود اختصاص داده اند و ثانياً توان طراحي اين شبكه ها است. براي اينكه بتوان اين شبكه ها را طراحي كرد بايد رفتار آنها را شبيه سازي نمود. در اين تحقيق سعي بر اين است كه يك شبيه ساز شبكه هاي نسل سوم طراحي و ارائه گردد. با استفاده از آن بايد بتوان شبكه سلولي داراي تعداد دلخواه ثابت (node B) با مشخصات و پارامترهاي مورد نظر، تعداد دلخواه دستگاه تلفن همراه (MS) با مشخصات مورد نظر را شبيه سازي نمود. ميزان ظرفيت ايستگاهها را با توجه به محدوديتهاي توان ايستگاههاي سيار درون يك سلول، مجموع ايستگاههاي سيار داخل و بيرون سلول و نيز اثر تعداد كاربرهاي يك اپراتور و ساير اپراتورها تعين كرد.

اثر افزايش و كاهش توان و تنوع سرويسهاي مشتركين را بر ظرفيت و پوشش مشخص و طرحي بهينه براي تعداد مشخصي مشترك با سرويسهاي مورد نظر ارائه داد.

با مطالعه كتب جديد و استانداردهاي شبكه هاي نسل سوم و نسخه هاي مختلف آن مي توان شناخت كاملي از اين سيستم و آخرين تغييرات پارامترهاي آن بدست آورد. ديدن و كاركردن با نرم افزارهاي طراحي و شبيه سازهاي مشابه، ما را با طراحي شبيه سازها آشنا مي كند.

روش كلي تحقيق بصورت زير خواهد بود:

1- مطالعه و شناخت كلي سيستمهاي نسل سوم

2- شناخت وظايف و پارامترهاي BS و MS در نسل سوم

3- شناخت پارامترهاي راديوئي عملكرد شبكه هاي نسل سوم

4- طراحي شبيه ساز

5- مقايسه نتايج با تحليل هاي كمي و كيفي جهت تست عملكرد صحيح شبيه ساز

پس از گردآوري مطالب و تحقيقات و شناخت شبكه، طراحي شبيه سازي و پياده سازي آن انجام مي شود. در اين تحقق از نرم افزارهاي حرفه اي مانند Matlab، نرم افزار تبديل فرمت نقشه ها و غيره استفاده خواهد شد.

 

 

 

 


در فصل 1 ویژگیهای سلولی WCDMA بیان شده است. در این فصل گیرنده های مورد استفاده این سیستمها و سایر مشخصات گیرنده های مورد استفاده این سیستم ها مورد بررسی قرار گرفته است. فصل 2 آشنائي كلي با پروسه محاسبه و توصيف ساختار ابزار است، در فصل 3 توابع مقداردهي، فايل هاي پارامتر و كل فاز مقداردهي اوليه معرفي مي شود كه شامل تنظيم پارامترها ،توصيف محاسباتي كه قبل از محاسبه پوشش واقعي انجام مي شود و به علاوه اثر سكتوربندي مي باشد. فصل 4 شامل نتايج اجراي شبيه سازي لينك است. فصل 5 روش محاسبه پوشش لينك بالابر را توصيف مي كند و فقط در حالتي است كه اطلاعات كاربر و ترافيك در دسترس است و شامل توصيف بودجه لينك راديو و آيتم هاي مربوط ، روش كاهش بار، تخمين تداخل و حلقه تكرار خودش است. در انتهاي فصل آناليز احتمال سرويس لينك بالابر انجام مي شود. موضوع فصل 6 محاسبه پوشش لينك پائين بر است و مانند فصل 5 شامل محاسبه بودجه لينك پائين بر، آناليز تداخل و حلقه تكرار خودش است و همچنين آناليز پوشش لينك پائين بر براي كانال اختصاصي توصيف مي شود. فصل 7 به محاسبه محيط هندآور نرم و نرم تر و محاسبات سرريز اختصاص يافته است و در فصل 8 يك شبكه با استفاده از اين ابزار طراحي شده و نمونه اي از خروجيهاي ممكن، شامل نمودار پوشش، ظرفيت، نقشه خروجي كاربر، توزيع ترافيك ، .... در شرايط مختلف ارائه مي شود و در نهايت در فصل 9 نتيجه گيري و پيشنهادهائي براي پيشرفت هاي آينده ارائه شده است.

 

دانلود فهرست