طراحی شبیه ساز استاتیک شبکه موبایل نسل سوم

 
 
 

چکیده 

طراحي شبكه راديوئي (RNP) در دسترسي چندگانه تقسيم كد پهن باند (WCDMA) به سه فاز تقسيم مي شود كه شامل طراحي اوليه (اندازه شبكه)، طراحي جزئيات، بهينه سازي و بهره برداري از شبكه است. هدف از فاز اندازه شبكه تخمين تعداد تقريبي سايتهاي مورد نياز، ساختار ايستگاههاي پايه و تعداد المانهاي شبكه براي پيش بيني هزينه هاي پروژه و سرمايه گذاري است. در طراحي جزئيات، مكان واقعي سايت ها ، وضعيت انتشار و توزيع واقعي كاربر براساس پيش بيني ترافيك اپراتورها به حساب آورده مي شود و سپس پوشش ظرفيت و ديگر شاخصهاي كارآئي (KPI) شبكه آناليز مي شود. هر فاز به توابع كمكي نظير اندازه گيريهاي انتشار، مشخصات شاخصه عملكرد و ... نياز دارد. در سيستمهاي سلولي كه همه ارتباطات واسطه هوائي در يك كاربر يكسان كار مي كنند، تعداد كاربران همزمان به طور مستقيم در نوير زمينه تاثير مي گذارند. بنابراين در سيستمهاي مخابراتي سيار جامع (UMTS) فازهاي طراحي پوشش و ظرفيت نمي توانند از هم جدا باشند. اين تحقيق يك ابزار طراحي شبكه راديوئي استاتيك براي WCDMA توصيف مي كند كه مراحل زير را شامل مي شود. اولين مرحله روشهاي ايجاد محاسبات اساسي، حلقه هاي تكرار است. مرحله دوم پشتيباني از سرعت بيتهاي همزمان چندگانه و آناليز اثر كنترل توان سريع در لينك بالابر مي باشد. به علاوه سكتوربندي سايتها معرفي مي شود و مدلسازي گين هند آورنرم در لينك بالابر و يك مدل همبستگي فيدينگ آهسته اجرا مي شود. محاسبات تلفات مسير شامل خمش مكانيكي آنتن و تقويت كننده دكل و RF ريموت است. سرويسهاي لينك بالابر، پائين بر به صورت غيرمتقارن مي باشد. همچنين امكان وجود اپراتور و يا كاربر دوم در آناليزها وجود دارد بنابراين موبايل ها مي توانند در مد چند كاربري هندآور بين فركانسي (IF-HO) انجام دهند. البته در مد چند اپراتوري IF-HO ممنوع است. جداول كارآئي لينك جديد براي كانالهاي موجود معرفي مي شوند. تكرارهاي لينك بالابر و پائين بر با هم تركيب شده اند و آناليز دقيق تري براي چك كردن CPICH (در طي تكرارها براي موبايل ها و بعد از آن براي كل محيط) و (P-CCPCH)BCH و طبيعتاً خروجي هاي مناسب اجرا شده است. اين ابزار خودش محاسبات انتشار در يك نقشه ديجيتال را پشتيباني نمي كند فقط مدلهاي زمين تخت اجرا مي شوند. اما از ورود ديتاي انتشار از پيش محاسبه شده و اطلاعات نقشه ديجيتال با ديتاي برداري از هر ابزار محاسبات انتشار ديگر كه در فرمت ويژه فراهم شود پشتيباني مي كند.
 
دانلود فهرست