مطالعه و طراحی توسعه شبکه ارتباطات سیار جهت 25 میلیون مشترک

 
 
 

مقدمه

اين طرح در اجراي مطالعه و طراحي توسعه شبكه ارتباطات سيار جهت توسعه 25 ميليون مشترك و در قالب مركز نخبگان فناوري اطلاعات و ارتباطات مركز تحقيقات مخابرات ايران و همكاري شركت ارتباطات سيار براساس تفاهم نامه همكاري فيمابين انجام شده است. بخشي از فعاليتهاي اجرائي و فني اين طرح با برون سپاري پروژه از طرف مركز تحقيقات و عقد قرارداد با شركت T-system وابسته به شركت دويچه تلكام آلمان انجام شده است. كليه مراحل دريافت اطلاعات وضعيت موجود، بررسي و تجزيه تحليل و ارائه طرح، همكاري مستقيم واحدها و كارشناسان شركت ارتباطات سيار و تحت هدايت و نظارت تيم طرح توسعه موبايل مركز نخبگان انجام شده است. نتايج ارائه شده توسط مجري با نيازها و برنامه هاي ملي مقايسه و تطبيق داده شده است. مطالب ارائه شده در اين گزارش شامل طرح جامع براي توسعه شبكه فعلي ارتباطات سيار (در سال 1385) با ظرفيت 5/8 ميليون كاربر و در حال ارتقاء به 12 ميليون كاربر مي باشد. گزارش ضمن ارائه روشها و متدولوژيها، مديريت پروژه، نيازهاي شبكه آتي و مدل توزيع ترافيك به تجزيه تحليل وضع موجود پرداخته و روش گذار براي گسترش شبكه و رسيدن به وضعيت مطلوب را ارائه مي كند.

 

دانلود فهرست