مقدمه (جلد دوم)

با توجه به رشد روزافزون اطلاعات و تنوع كاربردهاي پرسرعت ديتا در دنيا و حركت به سمت ايجاد دولت الكترونيك چاره اي نخواهيم داشت، مگر آنكه با ايجاد بسترهاي مناسب در اين زمينه بتوانيم هرچه بهتر خود را با شرايط نوين جهاني تطبيق دهيم و ناچار به سمت ايجاد وضعيتي حركت خواهيم كرد كه نحوه تجارت و بازاريابي و تبادلات مالي آن با آنچه در كشور در حال انجام است تفاوتهاي چشم گيري خواهد داشت. در اين راستا ايجاد بستري مناسب جهت ارائه انواع كاربردهاي ديتا در كشور مي تواند گام موثري در حركت هرچه سريعتر در زمينه ارتباطات و تبادل اطلاعات در كشور باشد. يكي از اين ابزارها ايجاد شبكه هاي شهري پرسرعت در كشور است كه در دنيا با سرعتي هرچه بيشتر در حال فراگير شدن و ارائه خدمات مي باشد. اين شبكه ها قادرند با امكاناتي كه در اختيار شبكه داده كشور قرار مي دهند، كشور را در زمينه تبادل اطلاعات و ايجاد مراكز داده از بيگانگان بي نياز گردانند و قدم مهمي باشند تا جريان اطلاعات در كشور به خارج از مرزها منتقل نگردد تا بتوانيم در آينده حاكميت اطلاعات مورد نياز در كشور را خود به دست بگيريم. در اين راستا اين گروه با اهتمام و جديت در كمترين زمان ممكن كه از نظر بسياري از كارشناسان با اين هزينه و اين زمان كار غيرممكن مي آمد توانست با استعانت از خداي متعال طرح جامعي را جهت ايجاد الگوي مناسب توسعه و تدوين چنين شبكه اي را در كشور ارائه نمايد. با توجه به اينكه تمامي اطلاعات ارائه شده مستند بوده و به صورت عملياتي تنظيم شده است اين پروژه مي تواند شروع خوبي براي طراحي و شرح تفضيلي شبكه مترو در تمامي كشور و به تفكيك استانها و شهرها باشد و از بسياري هزينه هاي اضافه و غلط كه موجب اتلاف منابع در كشور عزيزمان به دليل ناآگاهي و عدم مطالعه مقدماتي است جلوگيري بعمل آورد. در اين باره اين گروه حاضر است با توجه به تجربه متخصصان خود طراحي چنين شبكه هائي را كه با صرف هزينه هاي گزاف توسط خارجيان در كشور انجام مي گيرد و لزوماً صحيح و بهينه براي كشور نيست در سطح ملي انجام دهد و در اين رابطه نيروهاي موجود را جهت خودكفائي در راه اندازي چنين شبكه هائي در كشور تربيت نمايد.
اين مستندات كه فاز دوم و نهائي پروژه "تدوين الگوهاي توسعه شبكه هاي شهري" را تشكيل مي دهد در ابتدا الگوهاي قابل پياده سازي در كشور را تشريح نموده و در ادامه كاربردهاي اين الگوها در شبكه هاي مختلف تشريح شده تا براساس نياز مشتركين شهري هر كدام از تكنولوژي ها و توپولوژي هائي كه براي اين منظور مفيد مي باشند انتخاب گردد. در ادامه نحوه طراحي الگوها و پارامترهائي كه مي تواند در طراحي موثر باشند آورده شده است كه با پيروي از الگوريتمهاي ارائه شده مي توان به طراحي و نوع الگوي مورد نظر در استانها و شهرهاي مربوطه دست يافت. در پايان اين مستندات خصوصيات فني تجهيزات بكار رفته در هر الگو ليست شده است و مشخص گرديده است كه قدرت و نوع استانداردهائي كه هر كدام از اين تجهيزات بايد آن را پشتيباني نمايند چگونه بايد باشد.
 
دانلود فهرست