کتاب و مقالات

 
 
 


ارائه تعداد12 مقاله علمي از سال 81 در زمينه هاي فنآوری اطلاعات و ارتباطات سيار ، فيبرنوري ، سنجش از دور و ارتباطات ماهواره اي كه مورد تائيد كنفرانسها و سمينارهاي علمي داخلي و خارجي قرار گرفته و سپس چاپ گرديده ‏اند.

 

1) Ali.A.Amidian and Michel Lecours , “ Study of Time and Space Correlation of Delay Profile Components in Indoor / Outdoor Micro cellular Communication Channels”, IEEE conference, May, 15-18,2000 . Tokyo , Japan (published).

2) Ali.A.Amidian and I.Ghorbani , “ Modeling of Pathloss in Mobile Communication of Tehran Using Measured Data” , Second Electronic Conference of Iran 1993(published) .

3) Ali. A.Amidian , Hassan Ghassemian, “ Hyperspectral Data Classification Model With A Limited Training Samples”, For the 24th Asian Conference on Remote Sensing and 2003 International Symposium on Remote Sensing . 3rd –7th November 2003 , Korea (published).

4) H. Ghassemian, M. Mokhtarnia, A. Amidian , 'Optimal BTS Allocation by Using Digital Elevation Model of Urban', Space Magazine, Vol. 1, No. 7, pp. 46-53

5) H. Ghassemian, A. Amidian 2003, 'Multi-Resolution MSS Image Fusion', of International Symposium on Remote Sensing, ACRS, pp. 152-155.

6) H. Ghassemian, A. Amidian 2003, 'On-Board Satellite MSS Image Compression', Proceeding of International Symposium on Remote Sensing, ACRS, pp. 973-976.

7) Ali.A.Amidian , Razavi “ Lineary Interference Suppletion and the Coding of Space – Time Block Codes over Frequancy Selective Sading Channels” , qth International CIC conference, 2004 , Seoul-Korea (published) .

8) JafarMuhammadi, Hamid R. Rabiee, Ali A. Amidian"A New Skin Detection Algorithm Using Projected Elliptical Model", Submitted to Pattern Recognition Letters, January 2007.
 
9) J. Mohammadi, H. Rabiee, A. Amidian, "A New Projected Elliptical Model for SkinDetection," submitted to IEEE SP Letters, 2007.

10) F. Asghari, Ali A. Amidian, Hamid R. Rabiee, "AnAnalysis of Mobile Payment Business Model," submitted to 9th Intenational Conference on Mobile Business (ICMB 2010) and The 9th Global Mobility Roundtable (GMR 2010), Athens Greece, 13-15 June 2010.

11) M. AsadiTehrani, Ali A. Amidian, Hamid R. Rabiee, "An Analysis of Mobile Payment Platforms," submitted to 9th International Conference on Mobile Business (ICMB 2010) and The 9th Global Mobility Roundtable (GMR 2010), Athens Greece, 13-15 June 2010.

12) Mohammad Reza Hedayati, Ali AsgharAmidian,Intelligent Ship Hull Inspection and NDT usingROV based flux leakage expert system,Second International Conference on Computational Intelligence, Modeling and Simulation, IEEE Computer Society (2010 IEEE DOI 10.1109/CIMSiM.2010.68).

Book:
    One chapter of “Expert Systems Book”, Titled “ExpertSystem Development forAcoustic Analysis in Concrete Harbor NDT’, ISBN 979-935-307-006-2, INTECH Publisher,2011