پیش گفتار

 

فكر نگارش اين كتاب به پائيز سال 1999 باز مي گردد، زماني كه در مركز تحقيقات آلكاتل در بلژيك مشغول بكار بودم. فروش شبكه هاي هوشمند تا حد زيادي افزايش يافته بود اما در همين زمان محصولات اينترنتي، كودتائي در شركتي به راه انداخت كه تقريباً يك قرن مراكز تلفني مي‌ساخت. به اين ترتيب، اين صنعت با يك انقلاب كامل فني، تجاري و سياسي مواجه شد (كه همچنان ادامه دارد). ما احساس مي كرديم شاهد رقم خوردن برگي جديد در تاريخ مخابرات هستيم.

يكي از معدود چيزهائي كه بدون شك، همه آن را باور داشتند اين بود كه در آينده، مخابرات نه تنها وظيفه برقراري ارتباط بلكه فراتر از همه ارائه انواع خدمات با ارزش افزوده را برعهده خواهد گرفت. مفهوم داشتن "هوشمندي در شبكه" گرچه به وضوح تعريف نشده است، اما براي محصولات مخابراتي آينده بسيار مهم خواهد بود. با وجود تعداد زياد ايده ها، مفاهيم، پروتكل‌ها و استانداردهاي جديد كه هر روز ظهور مي كردند، نياز رو به افزايشي به مقدمه هاي فني، سمينارها و مستندات ساخت يافته در زمينه هوشمندي شبكه وجود داشت. اما در كمال تعجب تعداد كتابهاي خوب در زمينه "شبكه هاي هوشمند" (INs) 1و به طور كلي در زمينه "هوشمندي در شبكه" به انگشتان دست هم نمي رسيد و همين تعداد اندك نيز با سرعت سرسام آوري كه شبكه ها متحول مي شوند و توسعه مي يابند، از رده خارج و قديمي مي شدند.

نگارش كتابي در مورد "هوشمندي در شبكه" مثل شليك كردن به سمت هدف متحرك است. در فاصله زماني كه اين كتاب را به انتشارات "آرتك هاوس"2 پيشنهاد كردم تا زماني كه كار نگارش آن در عمل آغاز شد، بحران دات كام3 به وجود آمد و صنعت مخابرات دگرگون شد و همين طور از آغاز نگارش اين كتاب تا زماني كه به انتها رسيد تغييراتي بنيادين بوجود آمد. استانداردسازي IN تقريباً متوقف شد و حركتي سريع در جهت تعريف مدل هاي "دسترسي به خدمات باز" 4و Parlay انجام شد و همچنين پروتكل آغاز جلسه (SIP) 5به ميزان قابل توجهي مورد حمايت قرار گرفت كه بخشي از آن به فداشدن 323H. انجاميد. توجه به گروه كاري تعامل ميان شبكه ي تلفن و اينترنت (PINT) 6و گروه مطالعاتي

_________________________________

1.Inteligent Networks                            4.Open Service Acccess(OISA)

2.Artech House                                     5.Session Intiation Protocol 

3.Dotcom                                               6. PSTN Internet Interwirking Group

 

 

 

 

مربوط به خدمات درخواستي از اينترنت (SPIRITS) 7هم ابتدا افزايش يافت و بعد كم شد. و بالاخره Parlay و OSA مشخصات و جزئيات خود را با يكديگر تطبيق دادند.

در اين كتاب سعي شده است وضعيت اين صنعت در آستانه سال 2002 نشان داده شود و واضح است كه تنها مي توان مقطع كوتاه از صنعتي را كه همچنان به حركت خود ادامه مي دهد، ثبت كرد. اما به هر حال با تمركز بر مفاهيم به جاي تاكيد بر محصولات، در اين كتاب سعي شده است درك بهتري از فناوري هاي امروز و آنچه در آينده به دست خواهد آمد، ارائه شود.

متن كتاب تا سطح زيادي پايبند استانداردهاست. گرچه استانداردها، ممكن است از راه حل هاي اختصاصي و تحقيقات شركتها مقداري عقب تر باشند، اما نبايد فراموش كرد كه اين استانداردها نتيجه فرايندي منطقي و قانوني هستند و چرخه حيات نسبتاً پايداري دارند. اما با اين وجود، تغييرات چنان سريع شده است كه طول عمر استانداردهاي امروزي حتي به كسري از طول عمر استانداردهاي پيشين نمي رسد.

در هر كجا كه امكان داشته است ، سعي كرده ام به جاي استانداردهاي محلي از استانداردهاي جهاني استفاده كنم. از آنجائي كه من در اروپا زندگي مي كنم اغلب با استانداردهاي اروپائي كار مي كنم، شما بدون شك شاهد گرايش هائي به طرف برخي گروها نظير 3GPP 8و ETSI 9در مقابل 3GPP2 10و T1 خواهيد بود. اما در هر حال سعي كرده ام تا جاي ممكن از تعصب اجتناب و بر مفاهيم مشترك ميان تمامي استانداردها تمركز كنم.

__________________________

7.Services in the PSTN/INNRequesting Internet Services(ETF)

8.Third Generation Partnership Project

9.European Telecommunications Standardization Institule

10.Third Generation Partnership Project

 

دانلود فهرست