مركز آموزش شركت مخابرات ايران

 
  • روش تعليم مربي با استفاده از مربيان خارجي در داخل و مجهز نمودن مركز آموزش به مدلهاي آموزشي كه اين امر موجب رشد كيفيت آموزشي وصرفه جويي ارزي زياد در شركت مخابرات ايران شد .                
  • طراحی،تهیه وتامین وپیاده سازی ده مورد آزمایشگاههای تخصصی دورههای کارشناسی برای دانشکده علمی-کاربردی مخابرات