• انجام امور مربوط به تأسيس شركت ارتباطات زيرساخت کشور و شروع بكار آن و پيگيري تصويب اساسنامه آن .               
 • مديريت و راه اندازي شبكه ملي فيبر نوري ايران با وسعت 56000 كيلومتر و پوشش 900 شهر و عرض باند 52000 E1 بااستفاده از فناوري DWDM وSDH.با امكان راه اندازي IP/MPLS و IP بيس نمودن شبكه براي استفاده از شبكه هاي نسل جديد.               
 • اجراي ارتقاء توسعه سوئيچ بين شهري با ظرفيت 900/025/1 كانال . 
 • اجراي فاز اول توسعه شبكه انتقال زيرساخت مخابراتي كشور كه منجر به افزايش 8000 E1 معادل 240000 كانال شد. 
 • تهيه و تدارك و اجراي فاز دو شبكه انتقال زيرساخت كشور كه منجر به افزايش 52000 E1 معادل 000/120/2 كانال و نهايتاً قريب 5/4 ميليون كانال در شبكه قابل دسترس گرديد كه قابليت ارتقاء ظرفيت تا 5 برابر وضعيت موجود را دارا ميباشد.
 • پياده سازي مديريت هوشمند ترافيك در كشور براي اولين بار .
 • امضاء و عقد قرارداد و اقدام جهت گشايشLC ماهوارة ملي كشور (زهره يك )كه داراي 12 ترانسپوندر و پوشش داخلي و همچنين قابليت پوشش منطقه اي با همكاري آژانس فضائي روسيه مي باشد .
 • عقد قرارداد بمنظور پياده سازي(IN) Inteligent Network درشبكه ملي فيبر نوري و ايجاد ارائه سرويسهاي هوشمند دركل كشور.               
 • اتمام عمليات اجرائي پروژه فيبرنوري كشور و افتتاح موفقيت آميز و شروع بهره برداري از آن .  
 • تنظيم موافقتنامه بمنظور عقد قرارداد ، تاسيس و اجراي دو نقطه مستقل اتصال به شبكه فيبرنوري بين المللي FLAG در ايران ( يك نقطه در بندرعباس و نقطه ديگر در چاه بهار ) بمنظور وصل شبكه هاي ارتباطي ايران به شبكه هاي بين المللي و ايجاد ظرفيت هاي انتقال برون مرزي با ظرفيت STM1 40 .
 • عقد قرارداد اجراي پروژه هاي ITMN ، IN ، ISMN و NGNبمنظور ايجاد بستر لازم براي اعمال مديريت ، نظارت و كنترل و حفظ امنيت شبكه .
 • انجام مطالعات لازم و تهيه طرح جامع IT شركت ارتباطات زيرساخت بمنظور پياده سازي E-Company با استفاده از مشاور.