* مدل كردن كانال انتقال سيستمهاي Local Multipoint Distribution systems (LMDS) ،80-1376
* ارايه طرح و مدل شبكه سلولار سيار شهر تهران براي 22بيس استيشن در باند 900 مگا هرتز ، 1372
* تحقيق و ساخت كوره القايی،64-1363
* راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه رشد كريستال و توليد فيبر نوری ، 63-1362
* طراحی و ساخت لیزر فیبر نوری یک کیلو وات 89-90