ارزیابی امنیت در پروتکل های پرداخت موبایل با استفاده از شبیه سازی

 
 
 

 چکیده

 

با توجه به پيشرفت تكنولوژي و ارتباطات در جهان پيش بيني مي شود كه بازار موبايل تا سال 2013 اشباع شود. در اين حال بازار رقابت در سرويسهاي ارزش افزوده همانند سرويسهاي چيستا، سرويسهاي كتيبه و پرداخت موبايل رو به افزايش است. در اينجا قصد داريم تا ابتدا به معرفي پرداخت موبايل (mobile payment) و سپس معرفي يك پروتكل مناسب و امن براي آن بپردازيم. آنچه كه باعث گرايش روزافزون به پرداخت موبايل mobile payment مي شود از بين رفتن مراجعات حضوري، سهولت در پرداخت و ... مي باشد. اگرچه مشكلاتي هم در راه اندازي اين سيستم از قبيل وجود يك پروتكل مناسب و امن، سهولت، ايمني و اطمينان، سهولت و ... وجود دارد كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. يك پروتكل پرداخت مناسب بايد نيازمندي هاي امنيت و سهولت را برطرف كند. هدف ارزيابي پروتكل هاي امنيتي در پرداختها و خدمات الكترونيكي با استفاده از شبكه موبايل است. همچنين قصد داريم تا به معرفي ساختار ارتباطي در خدمات الكترونيكي موبايل بپردازيم. فرآيندها، سيستمها و پروتكل هاي مربوط به شبيه سازي اپراتور، مشترك و تهيه كننده محتواي خدمات الكترونيك را بررسي مي كنيم. پروتكل هاي امنيتي مرتبط را معرفي مي كنيم. سازمان ارائه اينگونه خدمات را به صورت يكپارچه شبيه سازي مي كنيم و در نهايت پروتكل هاي امنيتي و درصورت امكان مديريتي را ارزيابي مي كنيم.

مقدمه

در تاريخ فناوري، هيچ پديده اي امكانات و هيجانات تكنولوژي بي سيم را نداشته است. در واقع قرن 21 پلي است بين داستانهاي علمي  تخيلي و تجلي عملي آنها، آن هم با سرعتي نفس گير. تكنولوژي ارتباطات بي سيم در همه وجوه و جوانب زندگي از جمله تجارت و بازرگاني نفوذ كرده است. به منظور حداكثر بهره برداري و آماده باش لازم براي آينده اي كه ارتباطات در آن از طريق تكنولوژي هاي بي سيم انجام خواهد گرفت، آگاهي هرچه بيشتر در اين زمينه، حياتي به نظر مي رسد. تجارت سيار فرصتهاي بسياري را به منظور ايجاد رابطه فرد به فرد با مشتريان در دنياي تجارت الكترونيك ايجاد كرده است. در اينجا ابتدا تعاريف مختلفي براي تجارت سيار (M-Commerce) ذكر خواهد شد و به دنبال آن مزاياي تجارت سيار و عوامل بازدارنده و محدوديتهاي تجارت سيار ارائه مي شود. سپس تجارت سيار مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت و فرصتها، تهديدها، قوتها و ضعفهاي آن ذكر مي شود و متعاقب آن سيستمهاي پرداخت در تجارت سيار بيان مي شود. رشد سريع تكنولوژي ارتباطي بي سيم (سيار) باعث نفوذ هرچه بيشتر تجارت و اينترنت سيار شده است. طبق مطالعات انجام شده در زمينه تجارت سيار در سال 2001 فقط 16 درصد كاربران از اينترنت سيار استفاده مي كردند كه پيش بيني مي شد اين رقم تا سال 2007 به 57 درصد برسد. بررسي ادبيات تكنولوژي، حاكي از اين است كه تكنولوژي تاكنون سه دوره را طي كرده است. دوره اول كه از سال 1972 شروع شد، دوره كامپيوترهاي شخصي بود. دوره دوم كه از سال 1990 شروع شد و تا سال 2000 ادامه يافت دوره اينترنت است. دوره سوم كه از سال 2000 شروع شده است و پيش بيني مي شود تا سال 2014 ادامه يابد دوره تكنولوژي و اينترنت سيار است كه باعث شكل گيري تجارت سيار شده است. براساس آمار و ارقام، تحليل گران بر اين باورند كه حدود 25 درصد از كاربران بي سيم با دستگاههاي سيار خود به نوعي با تجارت سيار درگير خواهند بود. تجارت سيار انقلاب بزرگي را در خدمات و وسائلي كه از طريق آنها مي توان به اينترنت دست يافت به وجود آورده و باعث بوجود آمدن تكنولوژي خدمات و مدلهاي بازرگاني جديدي شده است. بازار تكنولوژي هاي سيار در چند سال گذشته رشد چشم گيري داشته است و اين امر منجر به پديدار شدن فرصتهاي جديدي براي رشد تجارت سيار شده است. تحقيقات حاكي از اين است كه درآمد جهاني حاصل از تجارت سيار در سال 2005 حدوداً 31/7 ميليارد دلار بوده است كه در سال 2006 به 230 ميليارد دلار رسيده است.

دانلود فهرست