|
3
عمیدیان

گزیده ای از کتاب

 

در پائيز سال 1999 فروش شبكه هاي هوشمند تا حد زيادي افزايش يافته بود اما در همين زمان محصولات اينترنتي، كودتائي در شركتي به راه انداخت كه تقريباً يك قرن مراكز تلفني مي‌ساخت. به اين ترتيب، اين صنعت با يك انقلاب كامل فني، تجاري و سياسي مواجه شد (كه همچنان ادامه دارد)...


يكي از معدود چيزهائي كه بدون شك، همه آن را باور داشتند اين بود كه در آينده، مخابرات نه تنها وظيفه برقراري ارتباط بلكه فراتر از همه ارائه انواع خدمات با ارزش افزوده را برعهده خواهد گرفت. مفهوم داشتن "هوشمندي در شبكه" گرچه به وضوح تعريف نشده است، اما براي محصولات مخابراتي آينده بسيار مهم خواهد بود. با وجود تعداد زياد ايده ها، مفاهيم، پروتكل‌ها و استانداردهاي جديد كه هر روز ظهور مي كردند، نياز رو به افزايشي به مقدمه هاي فني، سمينارها و مستندات ساخت يافته در زمينه هوشمندي شبكه وجود داشت. اما در كمال تعجب تعداد كتابهاي خوب در زمينه "شبكه هاي هوشمند" (INs) 1و به طور كلي در زمينه "هوشمندي در شبكه" به انگشتان دست هم نمي رسيد و همين تعداد اندك نيز با سرعت سرسام آوري كه شبكه ها متحول مي شوند و توسعه مي يابند، از رده خارج و قديمي مي شدند.

در اين كتاب سعي شده است وضعيت اين صنعت در آستانه سال 2002 نشان داده شود و واضح است كه تنها مي توان مقطع كوتاه از صنعتي را كه همچنان به حركت خود ادامه مي دهد، ثبت كرد. اما به هر حال با تمركز بر مفاهيم به جاي تاكيد بر محصولات، در اين كتاب سعي شده است درك بهتري از فناوري هاي امروز و آنچه در آينده به دست خواهد آمد، ارائه شود.

متن كتاب تا سطح زيادي پايبند استانداردهاست. گرچه استانداردها، ممكن است از راه حل هاي اختصاصي و تحقيقات شركتها مقداري عقب تر باشند، اما نبايد فراموش كرد كه اين استانداردها نتيجه فرايندي منطقي و قانوني هستند و چرخه حيات نسبتاً پايداري دارند. اما با اين وجود، تغييرات چنان سريع شده است كه طول عمر استانداردهاي امروزي حتي به كسري از طول عمر استانداردهاي پيشين نمي رسد.

در هر كجا كه امكان داشته است ، سعي شده به جاي استانداردهاي محلي از استانداردهاي جهاني استفاده شود. بیشتر با استانداردهاي اروپائي كار شده است، در نتیجه بدون شك شاهد گرايش هائي به طرف برخي گروها نظير 3GPP 8و ETSI 9در مقابل 3GPP2 10و T1 خواهيد بود. اما در هر حال سعي شده تا جاي ممكن از تعصب اجتناب و بر مفاهيم مشترك ميان تمامي استانداردها تمركز شود.

1.Inteligent Networks

8.Third Generation Partnership Project

9.European Telecommunications Standardization Institule

10. Third Generation Partnership Project 

 

دانلود فهرست