دات نت نیوک
|
3

طراح ها و پروژه ها

 

  •  طرح کارت ملی هوشمند کشور 3 مجلد (مجری)  
  • طرح ملی شبکه فیبر نوری کشور (طراحی و پیاده سازی)
  • پروژه طراحی و ساخت لیزر فیبر نوری یک کیلو وات  2 مجلد (مجری)
  • ارائه مدل مفهومی اینترانت ملی و تحقیق، بررسی و طراحی الگو برای مرکز داده اینترنتی. دوجلد: تدوین الگوهای توسعه شبکه های شهری (ناظر). و یک جلد: بررسی ساختار وارائه مدل توسعه شبکه ملی کشوروتوصیه های راهبردی شبکه های   backboneکشوری (ناظر). و یک جلد: طراحی شبکه  Core&Edge کشور (ناظر).