|
3
عمیدیان

مركز تحقيقات مخابرات ايران

 • ايجاد فناوريهاي درون‌زا، در حوزه ICT با توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله
 •  ايجاد هسته‌هاي تحقيقاتي در کليه استانها و ساماندهي تحقيقات استاني جهت رفع نياز بهينه شرکتهاي تابعه وزارت و استانها
 • تقويت ارتباط با دانشگاهها از طريق حمايت از پروژه‌هاي کارشناسي ارشد و دکتري و تجهيز آزمايشگاههاي تخصصي آنها
 • ايجاد دفتر دائمي در دانشگاههاي معتبر از قبيل دانشگاه امير كبير 
 • حمايت و تقويت هرچه بيشتر از صنايع مرتبط با ICT
 • توسعه همکاريهاي مشترک تحقيقاتي با مراکز تحقيقاتي مشابه در سطح منطقه‏اي و بين­المللي
 • تدوين و بومي‌سازي استانداردهاي مرتبط با ICT و ايجاد آزمايشگاههاي تست نمونه (Type Approval) در سطح ملي و در حوزه ICT
 • تدوين برنامه هاي كلان (پنجساله) توسعه در بخش
 •  تدوين مقررات و قوانين و ضوابط مربوط
 •  تدوين سياستها و راهبردهاي ملي در بخش ICT
 •  تدوين راهبردهاي آزادسازي و ايجاد محيط رقابتي در بخش خصوصي
 •  تدوين راهبرد فني توسعه شبكه و طرحهاي جامع
 •  تدوين راهبرد و طرح تجاري شركتها
 •  تدوين مدلهاي خصوصي سازي شركتها
 •  تدوين مدلهاي تجاري و نظامهاي تعرفه بندي
 •  تدوين راهكارهاي لازم جهت ايجاد و بهره برداري از سرويسهاي جديد
 • تدوين راهبرد هاي توسعه سرويسهاي دولت الكترونيك 
 •  تدوين راهبرد هاي توسعه سرويسهاي تجارت الكترونيك
 •  تدوين راهبرد هاي توسعه سرويسهاي آموزش الكترونيك
 • تدوين راهبرد هاي توسعه سرويسهاي بهداشت الكترونيك
 • مطالعات آخرين و جديدترين فناوريهاي ICT
 • مطالعات بازار محصولات سخت افزاري و نرم افزاري
 •  مطالعات امكانسنجي توليد داخلي محصولات ICT