|
3
عمیدیان

مركز آموزش شركت مخابرات ايران

  • استفاده از روش تعليم مربي با استفاده از مربيان خارجي در داخل و مجهز نمودن مركز آموزش به مدلهاي آموزشي كه اين امر موجب رشد كيفيت آموزشي و صرفه جويي ارزي زياد در شركت مخابرات ايران شد .                
  • طراحی، تهیه و تامین تجهيزات و پیاده سازی ده مورد آزمایشگاههای تخصصی دوره های کارشناسی برای دانشکده علمی-کاربردی مخابرات