|
3
عمیدیان
 
 
img3
img4
 

گردآوری و تاليف:
v    کتاب نسل جدید شبکه های مخابراتی، مولفین: علی اصغر عمیدیان، سید علی علویان، حسن جند، تابستان 1389، دانشکده مخابرات.